THÔNG ĐIỆP TỪ ĐẠI LỄ ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA NARAĐA HẠ PHÀM CỨU THẾ LẦN THỨ 176 (2022)

Chánh Pháp Thiền Trường Sinh Học Hướng Tâm

CHÚNG CON ĐỒNG KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ ĐỨC TỔ SƯ HẠ PHÀM CỨU THẾ

💐💐💐 ĐỨ𝐂 𝐓Ổ 𝐒Ư Đ𝐀𝐒𝐈𝐑𝐀 𝐍𝐀𝐑𝐀Đ𝐀 💐💐💐

✨✨Lần thứ 176✨✨

24/10/1846 – 24/10/2022

THÔNG ĐIỆP TỪ ĐẠI LỄ ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA NARAĐA HẠ PHÀM CỨU THẾ LẦN THỨ 176 (2022)

Đại Lễ - Sự Kiện

THÔNG ĐIỆP TỪ ĐẠI LỄ ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA NARAĐA HẠ PHÀM CỨU THẾ LẦN THỨ 176 (2022)

Chánh Pháp Thiền Trường Sinh Học Hướng Tâm CHÚNG CON ĐỒNG KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ ĐỨC TỔ SƯ HẠ PHÀM CỨU THẾ 💐💐💐 ĐỨ𝐂 𝐓Ổ 𝐒Ư Đ𝐀𝐒𝐈𝐑𝐀 𝐍𝐀𝐑𝐀Đ𝐀 💐💐💐 ✨✨Lần thứ 176✨✨ 24/10/1846 – 24/10/2022 THÔNG ĐIỆP TỪ ĐẠI LỄ ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA NARAĐA HẠ PHÀM CỨU THẾ LẦN THỨ 176 (2022)

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA NARAĐA HẠ PHÀM CỨU THẾ LẦN THỨ 176 (2022)

Chánh Pháp Thiền Trường Sinh Học Hướng Tâm CHÚNG CON ĐỒNG KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ ĐỨC TỔ SƯ HẠ PHÀM CỨU THẾ  💐💐💐 ĐỨ𝐂 𝐓Ổ 𝐒Ư Đ𝐀𝐒𝐈𝐑𝐀 𝐍𝐀𝐑𝐀Đ𝐀 💐💐💐 ✨✨Lần thứ 176✨✨ 24/10/1846 – 24/10/2022 “𝕋ạ ơ𝕟 ℂ𝕙𝕒 đã đế𝕟, 𝔻ạ𝕪 𝕔𝕠𝕟 𝕓𝕚ế𝕥 𝕙𝕪 𝕤𝕚𝕟𝕙. 𝕋𝕣ọ𝕟 𝕝ò𝕟𝕘 𝕥𝕚𝕟 ℂ𝕙á𝕟𝕙 ℙ𝕙á𝕡, ℕ𝕘à𝕪 𝕤𝕒𝕦 𝕧ề 𝕓ê𝕟 ℂ𝕙𝕒.”

Thông báo thời gian ĐẠI LỄ ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA NARAĐA HẠ PHÀM CỨU THẾ

🌟🌟CHÁNH PHÁP THIỀN TRƯỜNG SINH HỌC HƯỚNG TÂM Trân trọng thông báo: 🎆 PHÁP MÔN Long trọng tổ chức “ĐẠI LỄ ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA NARAĐA HẠ PHÀM CỨU THẾ” 🙏 ĐẠI LỄ LẦN THỨ 176🙏 Vào ngày thứ hai (24/10/2022) 🌟 NHẬN LỰC GIA TRÌ NGÀY ĐẠI LỄ: Lúc 8giờ (24/10/2022): Quý Vị có […]

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ SINH NHẬT ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA NARAĐA LẦN THỨ 175

“𝕋ạ ơ𝕟 ℂ𝕙𝕒 đã đế𝕟, 𝔻ạ𝕪 𝕔𝕠𝕟 𝕓𝕚ế𝕥 𝕙𝕪 𝕤𝕚𝕟𝕙. 𝕋𝕣ọ𝕟 𝕝ò𝕟𝕘 𝕥𝕚𝕟 ℂ𝕙á𝕟𝕙 ℙ𝕙á𝕡, ℕ𝕘à𝕪 𝕤𝕒𝕦 𝕧ề 𝕓ê𝕟 ℂ𝕙𝕒.” Tập thể Học viên Chánh Pháp Thiền Trường Sinh Học Hướng Tâm: 𝐂𝐇Ú𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐍 ĐỒ𝐍𝐆 𝐊Í𝐍𝐇 𝐌Ừ𝐍𝐆 ĐẠ𝐈 𝐋Ễ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐇Ậ𝐓  💐💐💐 ĐỨ𝐂 𝐓Ổ 𝐒Ư Đ𝐀𝐒𝐈𝐑𝐀 𝐍𝐀𝐑𝐀Đ𝐀 💐💐💐 ✨✨Lần thứ 175✨✨ 24/10/1846 – 24/10/2021

Thông điệp từ Đại Lễ Sinh Nhật Tổ lần thứ 172 (2018)

Xin mời Quý vị cùng nghe về Thông điệp từ Đại Lễ Sinh Nhật Tổ lần thứ 172 (2018)