Bài hát VINH DANH TÌNH CHA ĐASIRA NARAĐA

Mời Quí vị cùng theo dõi

Bài hát VINH DANH TÌNH CHA ĐASIRA NARAĐA

của Môn học Chánh Pháp Thiền Trường Sinh Học Hướng Tâm

Cảm ơn Quí vị.

Chánh Pháp Thiền Trường Sinh Học Hướng Tâm

Giới thiệu

Bài hát VINH DANH TÌNH CHA ĐASIRA NARAĐA

Mời Quí vị cùng theo dõi Bài hát VINH DANH TÌNH CHA ĐASIRA NARAĐA của Môn học Chánh Pháp Thiền Trường Sinh Học Hướng Tâm Cảm ơn Quí vị. Chánh Pháp Thiền Trường Sinh Học Hướng Tâm

Di nguyện của ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA NARAĐA

“ĐEM MÔN HỌC TÌNH THƯƠNG GIÚP CHO ĐỜI”

Giới thiệu Chánh Pháp Thiền Trường Sinh Học Hướng Tâm

Trường Sinh Học Hướng Tâm là một môn khoa học nhằm khai thác khả năng phong phú sẵn có của con người để sử dụng vào những mục đích cao đẹp đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Môn học tình thương do Đức Tổ Sư ĐASIRA NARAĐA sáng lập, giúp chữa bệnh cho mọi người, không dùng […]